Zobacz podgałęzie

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Grabina Radziwiłłowska - działki o nr ewid. 553/6 oraz 570

Pobierz Obwieszczenie o wydaniu rozporządzenia RM z dnia 17.06.2021 roku w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zag. przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pobierz Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoparowego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu linii kolejowej

Pobierz Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoparowego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Pobierz Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoparowego na pobór wód podziemnych;

Pobierz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy

Puszcza Mariańska 14.10.2020 r.

         INFORMACJA WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA W SPRAWIE PETYCJI ZŁOŻONEJ DO RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ  DOT. OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

 W związku ze złożoną do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej petycją mieszkańców gminy dot. taryf opłat za wodę i ścieki informuję mieszkańców gminy Puszcza Mariańska, co następuje:

 1. petycja złożona do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej będzie rozpatrywana przez ten organ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
 2. taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące na terenie gminy zatwierdziło  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.). Gmina nie ma możliwości nie zastosowania zatwierdzonych dla niej taryf,
 3. Działaniem, które  po zatwierdzeniu taryf, mając na uwadze interes mieszkańców  można było wykonać -  to podjęcie przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwały o dopłatach do cen wody i ścieków zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 2.  Uchwałę taką Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej przyjęła  na sesji Rady  w dniu 30 września 2020 r. (uchwała NR XXI/133/2020). Przedmiotowa  uchwała  została przekazana organowi nadzoru - Wojewodzie Mazowieckiemu oraz do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego celem publikacji. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w tym dzienniku. 
 4. Procedura ustalania taryf za wodę i ścieki została wskazana w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  i nie  przewiduje przeprowadzania konsultacji społecznych,
 5. Wdrożenie zatwierdzonych opłat za wodę i ścieki nie wymaga- jak wskazują mieszkańcy – podjęcia przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwały. Przepisy dot. ustalania wysokości opłat za wodę i ścieki uległy zasadniczym zmianom pod koniec 2017 r i po nowelizacji nie przewidują udziału Rady Gminy w ustalaniu taryf.

 

Informacja 2020 rok

Pobierz Wniosek Szulc Efekt o udostępnienie informacji publicznej;

Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Informacje 2019 rok

Pobierz
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-parowego na rozbiórkę mostu na rzece Sucha w m. Waleriany

Informacje 2018 rok

Pobierz
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Korabiewice w granicach administracyjnych;

Pobierz  Obwieszczenie Marszałka Woj. Maz. o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu planu i rozpoczeciu konsultacji społecznych;

Pobierz   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska na rok szkolny 2018/2019.

 

INFORMACJA

 

W dniu 20.09.2018r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechniani kultury fizycznej” pt. „SALOS KIDS”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz ofertę

Pobierz  Zarządzenie Wójta w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadania publicznego;

Informacje 2017 rok

Pobierz   Informację dla właścicieli działek położonych w miejscowości Stary Łajszczew o rozpoczęciu budowy gminnej sieci wodociągowej;

Pobierz
Stanowisko Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 
Pobierz
Stanowisko Nr 4/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dn. 7.02.2017 r. w spr. poselskiego projektu ustawy miasta st. Warszawy;

Informacje 2016 rok

Pobierz  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Pobierz  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat;

Pobierz Uchwałę Rady Gminy Winnica w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Pobierz Stanowisko Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Pobierz   Uchwałę Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
 
Pobierz   Uchwałę Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
 

Pobierz   Apel Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

 
Pobierz   Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Pobierz Stanowisko Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31.05.2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

P obierz Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Grójeckiego odnośnie planowanej linii elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400kV przez teren Powiatu Grójeckiego.

Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Pobierz  Apel Rady Powiatu Żuromskiego w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw;

Pobierz Uchwałę Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie zajęcia stanowiska dot. podziału statystycznego woj. maz.

Pobierz  Stanowisko Rady Powiatu Łosickiego w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw.

Pobierz  Uchwałę Rady Gminy Załuski w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego;

Pobierz  Stanowisko Rady Miasta Ciechanów w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

obierz  Stanowisko Rady Gminy Sanniki w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego;

obierz  Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego;

Pobierz  Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Puszcza Mariańska za rok 2014;

Pobierz  Zawiadomienie o spotkaniu dot. wykonania Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód rzeki Chojnatki.

 

P obierz   ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSA SOŁECTWA MICHAŁÓW

 

 

 

Ob.4120/3/2011                                                                   Puszcza Mariańska, 21.01.2011r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariaci

 

Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska  z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczące „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”.

W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20.

Wnioski, uwagi i opinie do „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”  należy składać  w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 8) w dniach od 21.01.2011r. do 28.01.2011r. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Aleksandra Wójcicka – inspektor na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, Urząd Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 20, tel. (46)  831-81-51  lub  831-81-69  wew. 15.

 

 Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

Pobierz Roczny program współpracy 2011.

   

Puszcza Mariańska, 01.02.2011r.

Ob.423.3.2011

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie

 

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia             1 października 2010r.   poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                               i o wolontariacie na rok 2011.

2. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 21.01.2011r. do 28.01.2011r.

3. Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                               i o wolontariacie na rok 2011 na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w projekt był również udostępniony w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać                  w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – pokój nr 8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była   p. Aleksandra Wójcicka – inspektor na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich               w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

4. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie jako jedyne swój wniosek – opinię do projektu zgłosiło   Stowarzyszenie Kulturowo – Przyrodnicze „BUDNICKA TRADYCJA” z siedzibą                     w Bartnikach. Organizacja wnioskowała o wprowadzenie n/w zmian                                  w projektowanym   rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska                       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011:

Lp.

Wniosek Organizacji

Przyjęcie / odrzucenie propozycji wraz z uzasadnieniem

1

w punkcie VI programu doprecyzować o jakie konkretnie kwoty chodzi i na realizację jakiego celu są przeznaczone

Propozycji nie uwzględniono – kwoty przewidziane na realizację danego zadania są określone szczegółowo w Uchwale Budżetowej,

poza tym w przypadku dokonywania zmian                 w Budżecie będzie istniała konieczność nanoszenia zmian również w rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2

w punkcie IX konkretnie określić ilu przedstawicieli organu wykonawczego i ilu reprezentantów organizacji pozarządowych powinno zasiadać w komisji konkursowej, przy czym przedstawiciele ngo powinni być wybierani raz na pół roku i nie mogą oni reprezentować jednej organizacji

Propozycję uwzględniono częściowo – w punkcie IX programu zostanie zawarty zapis „W skład komisji wchodzi:

1. dwóch przedstawicieli organu wykonawczego

2. jeden reprezentant organizacji pozarządowych.”

 

Członkowie komisji ze strony ngo nie mogą być wybierani w zaproponowany przez Organizację sposób    ponieważ komisja konkursowa jest powoływana zarządzeniem Wójta Gminy   dla konkretnego konkursu ofert i w jej skład nie może wchodzić reprezentant organizacji , która bierze udział w konkursie   (art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego                    i o wolontariacie

3

do oceny i kwalifikacji wniosków zastosować ujednolicony formularz kwalifikacyjny                          z punktową formą oceny wniosków

Propozycji nie uwzględniono – roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 określa ogólnie tryb i zasady działania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert. Propozycja Organizacji dotyczy szczegółowych zasad pracy komisji konkursowej.

4

informacje o tym, jakiej organizacji została przyznana dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania powinna być jawna i upubliczniona

Propozycji nie uwzględniono - informacja taka w formie zarządzenia Wójta Gminy jest podawana do publicznej wiadomości (poprzez BIP, stronę internetową gminy,   tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Puszcza Mariańska) niezwłocznie po rozstrzygnięciu danego konkursu ofert.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

inspektor Aleksandra Wójcicka     

         

 

     OGŁOSZENIE   

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska

 

             Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr XX/96/2008 z dnia 25 lutego 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska w granicach dministracyjnych                                                          

                                                   Zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości  Puszcza Mariańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.09.2009r do 23.09.2009r w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w każdą środę w godz. od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni tygodnia, w godz. od 8:00 do 16:00 ( w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  23.09.2009r                 w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 16:00 w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.                       

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Uwagi dotyczące projektu należy składać na piśmie oraz w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu do Wójta Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu,  oznaczenia nieruchomości, której uwaga  dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2009r

 

                                                                        Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                           Michał Staniak

 

 

 

I N F O R M A  C J A

 

 Zgodnie z Uchwałą  NR XXIII/115/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.04.2008r. Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a lata 2007-2013.

W dniu 26 lutego 2009 roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  EFS POKL – Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „Szansa na pracę” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie   ul. Jagiellońska 74.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.

Zostanie wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z 10 osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy OPS.

Istotne jest:

-  stworzenie  grupy  samopomocowej osób bezrobotnych  

- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,

- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.

- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,

-  sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

Puszcza Mariańska, dnia 2008.10.29 

OŚ.6111/1/2008

 

INFORMACJA

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 45, poz. 435  z późn. zm.), Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 

informuje

 

że od 12 listopada 2008 roku na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy                w Puszczy Mariańskiej (pok. nr 9) wyłożony zostanie projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot grupowych, który będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 30 dni             od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot grupowych.

  

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Starosta Powiatu Żyrardowskiego,                         ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.   

  

Osoba do kontaktu:

Cuper Irmina

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Pok. nr 9

Tel. (0-46) 831-81-51 wew.34

 

Pobierz wniosek w sprawie zastrzeżenia do uproszczonego planu urządzania lasów.

 

 

 

I N F O R M A  C J A

  Zgodnie z Uchwałą  NR XXIII/115/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.04.2008r. Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W dniu 21 maja 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  EFS POKL – Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „Szansa na pracę” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie  ul. Jagiellońska 74.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.

Zostanie wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z 7 osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy OPS.

Istotne jest:

-  stworzenie  grupy  samopomocowej osób bezrobotnych ,

- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,

- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.

- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,

-  sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie , podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

W kwocie dofinansowania  na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji został przewidziany dodatkowy etat pracownika socjalnego, który zostanie zatrudniony od miesiąca czerwca 2008 roku na okres realizacji projektu .

 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy

w ramach Programu Równać Szanse 2007
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez  Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Cel programu
Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

 

Pobierz informację o konkursie

 

 

 

 

 

                                                I N F O R M A C J A

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Z DNIEM 31 GRUDNIA 2007 ROKU UPŁYWA TERMIN WYMIANY KSIĄŻECZKOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH, KTÓRE TRACĄ WAŻNOŚĆ .

 

W ZWIĄZKU Z TYM W NAJBLIŻSZYM CZASIE OSOBY POSIADAJĄCE STARE DOWODY OSOBISTE POWINNY ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA POKÓJ NR 5 W CELU ICH WYMIANY.

 

OKRES OCZEKIWANIA NA NOWY DOWÓD WYNOSI 30 DNI, ALE MOŻE BYĆ PRZEKROCZONY. OSOBY, KTÓRE NIE ZŁOŻĄ WNIOSKU DO 30 LISTOPADA 2007 ROKU, NIE ZDĄŻĄ Z WYMIANĄ DO KOŃCA 2007 ROKU, CO OZNACZA, ŻE PO 1 STYCZNIA 2008 ROKU BĘDĄ MIEĆ NIEWAŻNY DOWÓD OSOBISTY I NIE BĘDĄ MOGŁY DOPEŁNIĆ WIELU FORMALNOŚCI.

 

W CELU UNIKNIĘCIA KOLEJEK W OSTATNICH MIESIĄCACH ROKU PROSIMY O NIEZWŁOCZNE ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W CELU WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO.

 

WYMIENIAJĄC KSIĄŻECZKOWY DOWÓD OSOBISTY NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY WYPEŁNIONY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU ORAZ DOŁĄCZYĆ:

 

 

 • 2 AKTUALNE FOTOGRAFIE Z CAŁKOWICIE ODSŁONIĘTYM LEWYM UCHEM,

   

 

 

 • ODPIS SKRÓCONY: AKTU URODZENIA (KAWALER, PANNA) AKTU MAŁŻEŃSTWA (ŻONATY, ZAMĘŻNA, WDOWIEC, WDOWA, ROZWIEDZIONY, ROZWIEDZIONA), JEŻELI MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE BYŁO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ,

   

 

 

 • DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY.

   

 

OPŁATA ZA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO WYNOSI 30 ZŁOTYCH. OPŁATY TEJ DOKONUJE SIĘ W KASIE URZĘDU GMINY W DNIU SKŁADANIA WNIOSKU W GODZINACH 8.00-15.30.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ MICHAŁ STANIAK

 

 

 

                                        O G Ł O S Z E N I E

                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie podmiotu na Wykonanie wraz                                  z dostarczeniem i wydaniem posiłków jednodaniowych  o zawartości 600 Kcal  przyznawanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem założycielskim jest  Gmina Puszcza Mariańska  na podstawie                       art. 48 ust. 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej w okresie od 02.01.2006r do 31.12.2006r  zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) został unieważniony z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

                                                                                                                                 Kierownik                                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej
                                                                                                                             mgr Ewa Śledź

 

Puszcza Mariańska 2005.12.19

 

                                   O G Ł O S Z E N I E

 

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ogłasza, że w przetargu nieograniczonym Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie od 02.01.2006r do 31.12.2006r. została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Pani Danuty Koźbiał „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowa Opieka w Domu Pacjenta”, 96-332 Radziwiłłów Bartniki ul. Miodowa 45.

 Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej
mgr Ewa Śledź

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-14 13:48:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-01 11:17:53
 • Liczba odsłon: 17258
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 914976]

przewiń do góry