Uchwała Budżetowa  

Gminy Puszcza Mariańska   na rok 2015

NR III/12/ 2014

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 30.12.2014 roku

 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz   i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.   poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1.

 

Dochody w łącznej kwocie   22.228.672,00   ,   w tym:

dochody bieżące w kwocie   21.928.672,00 zł ,

dochody majątkowe w kwocie   300.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.   Wydatki w łącznej kwocie   23.375.593,60   zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie   20.051.920,20 zł,

wydatki majątkowe w kwocie   3.323.673,40 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

  1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.146.921,60 zł.,

     który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

    1) pożyczek   w kwocie 1.146.921,60 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości   2.400,000,00 zł , rozchody w wysokości   1.253.078,40 , zgodnie

   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                                                       § 4.

Limity zobowiązań z tytułu   kredytów i pożyczek zaciąganych na:

-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   1.000 000,00   zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.146.921,60   zł.

- spłata wcześniejszych   zaciągniętych zobowiązań   pożyczek i kredytów w kwocie   1.253.078,40 zł

 

                                                                                        § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną   w wysokości    103.000,00 zł.               

2. Rezerwy celowe   w wysokości     47.000,00 zł,   

w tym na:  

a)       zarządzanie kryzysowe w wysokości   47.000,00 zł,

 

                                                                                        § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

           § 7.

 

1.        Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.        Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3.        Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 542.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 542.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

4.        Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie   18.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.


§ 8.

 

1. Dotacje podmiotowe dla:

     1/ Gminnej Biblioteki   Publicznej w Puszczy Mariańskiej  

     2/ Przedszkola Niepublicznego   ,, Językowo-Artystyczne ,, Leśne Skrzaty” w Kamionie

       zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 10.

Upoważnia się Wójta   do:

1)         zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł ,

2)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3)         dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4)    dokonywania zmian w ramach działu w rocznym   planie zadań inwestycyjnych bez możliwości    

       wprowadzenia nowych   zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

                                                                                  11.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

                                                                                                            

                                                                                                                                                   Henryk Cebula


Pobierz załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Plan Dochodów;
Pobierz załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Plan Wydatków;
Pobierz załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok * Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.;
Pobierz załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;
Pobierz załącznik nr 5 - 8 do Uchwały Budżetowej na 2015 r.;
Pobierz załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne;
Pobierz Uzasadnienie do Budżetu na 2015 rok;
Pobierz Uchwałę Nr Pł.30.2015 SKO w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu;
Pobierz Uchwałę Nr Pł.31.2015 SKO w Warszawie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej;Uchwała Budżetowa  

Gminy Puszcza Mariańska   na rok 2014

  NR XXXVI /223/2013

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia   30.12.2013 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.   poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

                                                                                    § 1.

Dochody w łącznej kwocie   21.423.872,00   ,   w tym:

dochody bieżące w kwocie   21.123.872,00 zł ,

dochody majątkowe w kwocie   300.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                                                                                     § 2.

1.   Wydatki w łącznej kwocie   19.865.496,00   zł, w tym:

     wydatki bieżące w kwocie   18.414.388,50 zł,

     wydatki majątkowe w kwocie   1.451.107,50 zł,

     zgodnie z załącznikiem   nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.


§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową   w kwocie 1.558.376,00 zł.,

     który zostanie przeznaczona na :

    1) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.558.376,00 zł

2. Rozchody w wysokości   1.558.376,00 zł , zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu   kredytów   zaciąganych na:

-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   1.000 000,00   zł.

 

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną   w wysokości    55.000,00 zł.  

2. Rezerwy celowe   w wysokości     45.000,00 zł,   

w tym na:  

a)       zarządzanie kryzysowe w wysokości   45.000,00 zł,

                                                                                

                                                                                  § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

1.        Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.        Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3.         

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

     1/ Gminnej Biblioteki   Publicznej w Puszczy Mariańskiej  

     2/ Przedszkola Niepublicznego ,, Jaś i Małgosia” w Grabinie  

     3/ Przedszkola Niepublicznego   ,, Językowo-Artystyczne ,, Leśne Skrzaty” w Kamionie

      zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem   nr   9

do niniejszej   uchwały.


§ 10.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 532.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 532.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .


§ 11.

Upoważnia się Wójta   do:

1)         zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł ,

2)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności   przekraczają poza rok budżetowy .

3)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4)         dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5)    dokonywania zmian w ramach działu w rocznym   planie zadań inwestycyjnych bez możliwości    

       wprowadzenia nowych   zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

                                                                               

                                                                                § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                     
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                   
                                                                                                                             Zbigniew Brzezicki
Pobierz uzasadnienie do budżetu na 2014 rok;
Pobierz Załącznik nr 1 - Dochody na 2014 rok;
Pobierz Załącznik nr 2 - Wydatki na 2014 rok;
Pobierz załącznik nr 2a;
Pobierz załącznik nr 3;
Pobierz załącznik nr 4;
Pobierz załączniki od nr 5 do nr 8;
Pobierz załącznik nr 9;
Pobierz Uchwałę Nr pł.425.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9.12.2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska projekcie uchwały budżetowej;
Pobierz Uchwałę Nr pł.59.2014 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24.01.2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu;


Uchwała Budżetowa na rok 2013

Nr XXV/144/2012

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie 20.365.083,00  zł,  w tym:

dochody bieżące w kwocie   19.915.083,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie  450.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  22.056.707,00  zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie  17.667.232,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie  4.389.475,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.691.624,00 zł.,

    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

    1) pożyczek  w kwocie 1.691.624,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości  2.760,000,00  zł, rozchody w wysokości  1.068.376,00 zł, zgodnie

   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000 000,00  zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1.691.624,00  zł.

- spłata wcześniejszych  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.068.376,00 zł

 

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną  w wysokości   27.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe  w wysokości   43.000,00 zł,  

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości  43.000,00 zł,

 

    § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały                                        

                                                                                     

§ 7. 

1.       Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.       Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. 

1. Dotacje podmiotowe dla:

     1/ Gminnej Biblioteki  Publicznej w Puszczy Mariańskiej 

     2/ Przedszkola Niepublicznego ,, Jaś i Małgosia” w Grabinie  

      zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    zgodnie załącznikiem nr 8.

 

§ 9. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10.

Upoważnia się Wójta  do:

1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.000.000,00 zł,

2)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności  przekraczają poza rok budżetowy .

3)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4)        dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5)   dokonywania zmian w ramach działu w rocznym  planie zadań inwestycyjnych bez możliwości   

       wprowadzenia nowych  zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

  

 § 11.                                                                                     

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

                                                                                                             

                                                                                                                                          Zbigniew Brzezicki

Pobierz Załącznik nr 1 - Plan dochodów gminy na 2013 rok;

Pobierz Załącznik nr 2 - Wydatki na rok 2013;

Pobierz Załącznik nr 2a -Wydatki majątkowe;

Pobierz Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok;

Pobierz Załącznik nr 4 - Dochody i wydania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;

Pobierz Załącznik nr 5  - 8 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii; Załącznik nr 7 - Dotacja podmiotowa; Załącznik nr 8 - Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

Pobierz Załącznik nr 9 - Wydatki na zadania inwestycyjne;

Pobierz Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok;

Pobierz Uchwałę Nr Pł.415.2012 Składu Orzekającego RIO z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok;

Pobierz Uchwałę Nr Pł.42.2013 SKO w Warszawie z dnia 24.01.2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej;

Pobierz Uchwałę Nr Pł.41.2013 SKO w Warszawie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu;

 

Uchwała Nr XXV/145/2012

Rady  Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 28.12.2012 r .

 

W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013 - 2023

 

        Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)  oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada  Gminy  Puszcza Mariańska  uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się zmianę Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013- 2023,

zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§3

 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć   ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  

    do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza  rok   

     budżetowy zgodnie z załącznikiem nr.2

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy

 

Zbigniew Brzezicki

Pobierz Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013 - 2023;

Pobierz Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć;

Pobierz Objaśnienie do WPF na lata 2013 -2023;

Pobierz Uchwałę Nr Pł.414.2012 Składu Orzekającego RIO z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013 - 2023;

 

 

Uchwała Budżetowa Nr XV/83/2011

Gminy Puszcza Mariańska   na rok 2012

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1.  

Dochody w łącznej kwocie 20.080.000,00   zł,   w tym:

dochody bieżące w kwocie     18.830.000,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie   1.250.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  

1.   Wydatki w łącznej kwocie   21.532.984,00   zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie   16.383.639,00,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie    5.149.345,00 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej   uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.452.984,00 zł.,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek   w kwocie 1.452.984,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości   1.984.360,00   zł, rozchody w wysokości   531.376,00 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   800 000,00   zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.452.984,00   zł.

- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   507.016,00 zł

 

  § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną   w wysokości    22.000,00 zł.  

2. Rezerwy celowe   w wysokości   35.561,00 zł,   

w tym na:  

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości   35.561,00 zł,

                                                                          

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.  

1.        Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.        Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

                                                                                   

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

     1/ Gminnej Biblioteki   Publicznej w Puszczy Mariańskiej  

     2/ Przedszkola Niepublicznego ,, Jaś i Małgosia” w Grabinie   

      zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    zgodnie załącznikiem nr 8.

                                                                                

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.

                                                                              

  § 10.

Upoważnia się Wójta   do:

1)     zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   800.000,00 zł,

2)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności   przekraczają poza rok budżetowy .

3)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4)         dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5)    dokonywania zmian w ramach działu w rocznym   planie zadań inwestycyjnych bez możliwości    

       wprowadzenia nowych   zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                 Michał Staniak

Pobierz załącznik nr 1 - plan dochodów gminy na rok 2012;

Pobierz załącznik nr 2 - wydatki na rok 2012;

Pobierz załącznik nr 2a - wydatki bieżące na rok 2012;

Pobierz załącznik nr 2b - wydatki majatkowe na rok 2012;

Pobierz załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2012 roku;

Pobierz załącznik nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;

Pobierz załącznik nr 5 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Pobierz załącznik nr 6 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii;

Pobierz załącznik nr 7 - dotacja podmiotowa w 2012 roku;

Pobierz załącznik nr 8 - dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku;

Pobierz załącznik nr 9 - wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 roku;

Pobierz uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2012;

Pobierz Uchwałę Składu Orzekajacego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok;

Pobierz Uchwałę Składu Orzekajacego RIO w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej;

Pobierz Uchwałę Składu Orzekajacego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

opis_budzetu_2013_doch-wyd..doc

 

Uchwała Nr XV/82/2011

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska   na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 (w przypadku upoważnień), art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. art.169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje

§ 1.                                                                                                                                                                                                                                               Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 -2022

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

                   § 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

                  § 3 

 Upoważnia się Wójta   do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do  

    zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

    budżetowy.

 

                   §4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  

              

                  § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia   1 stycznia 2012.

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                          Zbigniew Brzezicki

 

Pobierz wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pobierz zalącznik nr 1 do Wieloletnij Prognozy Finansowej

Pobierz objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2022;

 

Uchwała Budżetowa Nr IV/15 /2010

Gminy Puszcza Mariańska  na rok 2011

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29.12.2010 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 18.309.323,00  zł,  w tym:

 - dochody bieżące w kwocie   17.409.323,00 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie  900.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  19.853.683,00  zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie  15.684.289,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie   4.169.394,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej  uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

  

 § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.544.360,00 zł.,

    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek  w kwocie 1.250.000 ,00 zł,

2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 24.360,00 zł.

3) z tytułu innych rozliczeń  krajowych  270.000,00 zł  / wolne środki /

2. Przychody budżetu w wysokości 530.000,00  zł,( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 530.000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu 

3. Przychody budżetu w wysokości  2.074.360,00  zł, rozchody w wysokości 530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

  § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  800 000,00  zł,

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.250. 000,00  zł.

 

    § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną  w wysokości   27.000,00 zł. 

2. Rezerwy celowe  w wysokości  18.000,00 zł,  

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości  18 000,00 z

 

                                                                                   § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

                                                                                  

 § 7. 

1.       Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.       Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

                                                                                   

 § 8.

Dotacje podmiotowe dla:

Gminnej Biblioteki  Publicznej w Puszczy Mariańskiej  i  Przedszkola Niepublicznego ,, Jaś i Małgosia”

w Grabinie   -zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

      § 9.

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9  do niniejszej uchwały.

                                                                             

§ 10.

Upoważnia się Wójta  do:

1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  800. 000,00 zł,

2)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł.

3)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4)        dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5)   dokonywania zmian w ramach działu w rocznym  planie zadań inwestycyjnych bez możliwości    

       wprowadzenia nowych  zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Zbigniew Brzezicki

Pobierz Załącznik Nr 1 - Plan dochodów gminy na rok 2011;

Pobierz Załącznik Nr 2 - Wydatki na rok 2011;

Pobierz Załącznik Nr 2a - Wydatki bieżące na 2011 rok;

Pobierz Załącznik Nr 2b - Wydatki majątkowe;

Pobierz Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku;

Pobierz Załącznik Nr 4- Dochody i wydatki zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;

Pobierz Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Pobierz Załącznik Nr 6 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii;

Pobierz Załącznik Nr 7 - Dotacja podmiotowa w 2011 roku;

Pobierz Załącznik Nr 8 - Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku;

Pobierz Załącznik Nr 9 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok;

Pobierz Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2011;

 

Uchwała Nr IV/16/2010

Rady  Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29.12.2010 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011 - 2020

        Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada  Gminy  Puszcza Mariańska  uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011- 2020,

zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

 i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd/Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Zał. Nr.2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  

    do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza  rok budżetowy 2011 ujętych w Zał. Nr.2; na łączną kwotę  73.764,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w     ramach kwoty , o której mowa w ust.1b

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Pobierz Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2020 Pobierz Uchwałę Nr 23/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24.01.2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu;

 

Uchwała Budżetowa Nr IV/15 /2010

Gminy Puszcza Mariańska  na rok 2011

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29.12.2010 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 18.309.323,00  zł,  w tym:

 - dochody bieżące w kwocie   17.409.323,00 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie  900.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  19.853.683,00  zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie  15.684.289,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie   4.169.394,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej  uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

                                                                                      § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.544.360,00 zł.,

    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek  w kwocie 1.250.000 ,00 zł,

2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 24.360,00 zł.

3) z tytułu innych rozliczeń  krajowych  270.000,00 zł  / wolne środki /

2. Przychody budżetu w wysokości 530.000,00  zł,( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 530.000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu 

3. Przychody budżetu w wysokości  2.074.360,00  zł, rozchody w wysokości 530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                                                 § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  800 000,00  zł,

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.250. 000,00  zł.

 

                                                                                  § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną  w wysokości   27.000,00 zł. 

2. Rezerwy celowe  w wysokości  18.000,00 zł,  

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości  18 000,00 zł.

                                                                           § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

                                                                                   § 7.

1.       Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.       Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

                                                                                    § 8.

Dotacje podmiotowe dla:

Gminnej Biblioteki  Publicznej w Puszczy Mariańskiej  i  Przedszkola Niepublicznego ,, Jaś i Małgosia”

w Grabinie   -zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

                                                                                 § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9  do niniejszej uchwały.

                                                                              § 10.

Upoważnia się Wójta  do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  800. 000,00 zł,

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5)   dokonywania zmian w ramach działu w rocznym  planie zadań inwestycyjnych bez możliwości    

       wprowadzenia nowych  zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Zbigniew Brzezicki

Pobierz Plan dochodów Gminy na rok 2011 - załącznik nr 1

Pobierz  Wydadki na rok 2011 - załącznik nr 2

Pobierz  Wydadki bierzące na rok 2011 - załącznik 2 a

Pobierz  Wydatki majątkowe na rok 2011 - załącznik 2b

Pobierz  Przychody i rozchody budżetu Gminy na rok 2011 - załącznik 3

Pobierz  Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - załacznik nr 4;

Pobierz Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA - załącznik nr 5;

Pobierz  Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii - załącznik nr 6;

Pobierz  Dotacja podmiotowa w 2010 roku - załącznik nr 7;

Pobierz  Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku - załącznik nr 8;

Pobierz Inwestycje na rok 2011

Pobierz  Opis Budżetu na 2011 rok

 

 

Uchwała Nr  XLV/208/2009

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 15 grudnia 2009 rok

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie  17.282.952,00 zł,  w tym:

1)       dochody bieżące w kwocie:  16.982.952,00 zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie 300.000,00  zł,  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  17.857.312,00  zł, w tym:

1)       wydatki bieżące w kwocie  15.253.303,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w kwocie  2.604.009,00 .zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 574.360,00 zł  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

       a) pożyczek  w kwocie  574.360,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości .824.360,00 zł, rozchody w wysokości  250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  574.360,00zł,

3)         spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225,640,00 zł,

§ 5. 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości 18.000,00 zł.           

2. Rezerwy celowe  w wysokości   33.600,00 zł, 

w tym na: 

a) wydatki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33.600,00 zł,

 

§ 6. 

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

        

§ 7.

1.       Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2.       Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

1.       Dotacje podmiotowe dla:

Gminnych Instytucji Kultury  na łączną kwotę 120.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.       Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

 

§ 9. 

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 12.000,00 zł,

2)       wydatki   12.500,00  zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

 

§ 10.

1.       Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10  do niniejszej uchwały.

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11.

Upoważnia się Wójta  do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000,00 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,

3)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4)         udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  300.000,00 zł,

5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

 

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                                     Henryk Cebula

Pobierz Plan dochodów Gminy na rok 2010 - załacznik nr 1;

Pobierz Wydatki na 2010 rok - załacznik nr 2;

Pobierz Wydatki bieżące na 2010 rok - załącznik 2a;

Pobierz Wydatki majatkowe na 2010 rok - załacznik 2 b;

Pobierz Przychody i Rozchody budżetu w 2010 roku - załacznik nr 3;

Pobierz Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - załacznik nr 4;

Pobierz Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA - załącznik nr 5;

Pobierz Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii - załącznik nr 6;

Pobierz Dotacja podmiotowa w 2010 roku - załącznik nr 7;

Pobierz Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku - załącznik nr 8;

Pobierz Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - załącznik nr 9;

Pobierz Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programie inwestycyjnym - załacznik nr 10;

Pobierz Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - załącznik nr 11;

Pobierz Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne;

Pobierz Opis Budżetu na 2010 rok;

 

                                                        Uchwała Nr XXXIV/164/2008

Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 30 grudnia 2008  roku  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2009 .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokość 18.280.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości  21.014.116,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym  na zadania inwestycyjne w wysokości  6.050.037,00 zł zgodnie z załącznikiem 3 , 3a

2.  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem 3

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.733.360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek w kwocie 2.733.360,00 zł  

2. Przychody budżetu w wysokości 3.024.360,00 zł, rozchody w wysokości 291.000,00 zł. z zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

-  ogólną w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące

-  celową w wysokości 43.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 71.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem 6

 

§7

1.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty       nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 70.000,00 zł zgodnie      z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 12.000,00 zł,

2)      wydatki            - 12.500,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9

 

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -  w kwocie  2.733.360,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek

      w kwocie 266.640,00 zł     

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2.  zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych  w załączniku nr 3.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,

3.  dokonywania zmian w planie wydatków  budżetu gminy z wyłączeniem          przeniesień wydatków  między działami

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi  finansowanych

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

Dołącza  się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

 § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Henryk  Cebula 

Załączniki do Budźetu na 2009 rok:

 

1. Plan dochodów gminy na rok 2009 - otwórz;

2. Plan wydatków gminy na rok 2009 - otwórz;  

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - otwórz;

4. Zadania inwestycyjne w 2009 roku - otwórz;

5. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku - otwórz;

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku - otwórz

7. Dochody i wydatki realizowane ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2009 - Otwórz;

8. Dotacja podmiotowa w 2009 roku - otwórz;

9. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku - otwórz;

10.  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok -  otwórz;

11. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - otwórz;

12. Część opisowa do Budżetu na 2009 rok - otwórz;

 

 

                                      Uchwała Nr XVIII/86/2007

                            Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

                                         z dnia 28.12.2007 roku

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokość 15.370.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości  21.238.735,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

    W tym  na zadania inwestycyjne w wysokości  7.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 3 .

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.868.449,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

   pochodzącymi z:

1)      zaciąganych pożyczek w kwocie 5.868.449,00 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 131.551,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

-         ogólną w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące

-         celową w wysokości 43.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1.      Ustala się dochody w kwocie 79.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  76.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem 6

§7

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 95.000,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 7

2.      Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

     i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 70.000,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 8

§ 8

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 12.000,00 zł,

2)      wydatki           - 12.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -  w kwocie   5.868.449,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek            -  w kwocie 131.551,00 zł     

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2)      zaciągania zobowiązań:

a)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,

3        dokonywania zmian w planie wydatków  budżetu gminy z wyłączeniem    

      przeniesień wydatków  między działami

4        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania      

      przeniesień w planie wydatków

5        udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł

6        udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,

7        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

      bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

<P
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-14 13:18:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 12:51:19
  • Liczba odsłon: 2623
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 914922]

przewiń do góry