Zawiadomienia i Ogłoszenia 2022 rok

Oferty złożone w dn. 20.06.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 20.06.2022r. wpłynęły do tutejszego Urzędu oferty Stowarzyszenia Seniorów „Promyk” w Bartnikach na realizację zadania publicznego pt. „Aktywność seniorów to radość życia” oraz Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” w  Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki””.  Oferty zostały złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz Uproszczoną ofertę Stowarzyszenia Seniorów "Jarzębinki";

Pobierz Uproszczoną ofertę Stowarzyszenia Seniorów "Promyk"

Pobierz Ogłoszenie aktualizacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2022 rok;

Pobierz  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowych;

Pobierz  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie

W dniu 19.01.2022r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” Żyrardów na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz ofertę

Pobierz Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2022 rok;

Zawiadomienia i Ogłoszenia 2021 rok

Pobierz Pismo przewodnie do przetargu;

Pobierz Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek gminnych - 15 grudnia 2021 r.;

Pobierz Ogłoszenie aktualizacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2021 rok;

Puszcza Mariańska  9 września  2021 r.

Zawiadomienie o wyborach sołtysa w Sołectwie Bednary

Sołectwo Bednary - wybory sołtysa PDF

Puszcza Mariańska  5 sierpnia  2021 r.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA BEDNARY

 Z A W I A D O M I E N I E

         W związku z zarządzeniem wyborów sołtysa Sołectwa Bednary zgodnie z uchwałą Nr XXX/188/2021 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 lipca  2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Bednary i stosownie do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Puszcza Mariańska  z dnia 2 sierpnia  2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Bednary, zwołuję na dzień

31 sierpnia  2021  r. godz. 17.oo

zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa Sołectwa  Bednary.

Zebranie odbędzie się w budynku  Szkoły Podstawowej w Walerianach.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa w ww. terminie wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/2 uprawnionych mieszkańców sołectwa tj. 107 osób /ogółem liczba uprawnionych  - 213 osób/.

Jeżeli w ww. terminie nie będzie wymaganej liczby mieszkańców, wybory zostaną przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych

w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.30

Przewodniczącym zebrania wiejskiego została  wyznaczona  Pani  Wioleta Malowaniec – Sekretarz Gminy.

Ponadto informuję, że wybór sołtysa odbywa się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

Za wybranego uważa się kandydata, który otrzyma największą liczbę głosów. Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

Sołtysem może zostać wybrana osoba zameldowana na pobyt stały w sołectwie i posiadająca czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

Ponadto informuję, że w wyborach sołtysa biorą udział mieszkańcy sołectwa (mieszkańcy wsi Bednary) posiadający czynne i bierne prawo wyborcze /tj. ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa/.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 

Puszcza Mariańska 21.06.2021

GN .6840.1.2021 - Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości   przeznaczonych    do sprzedaży 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska  informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz.1990 t.j z póź. zm)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Puszcza Mariańska  ul. St. Papczyńskiego 1 oraz na stronie internetowej  www. puszcza - marianska.pl wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości   przeznaczonych   do sprzedaży   położonych   na terenie gminy Puszcza Mariańska .

Pobierz Wykaz do sprzedaży 2021

W dniu 10.06.2021r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Promyk” z Bartnik na realizację zadania publicznego pt. „Senior po lockdownie wraca do aktywności”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz ofertę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 2 (awaryjnym) dla potrzeb wodociągu wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Stary Łajszczew 0032, działka nr ew. 42, gm. Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

Pobierz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 

W dniu 24.05.2021r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów Jarzębinki”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz Uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego;

Pobierz Ogłoszenie i aktualizację o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2021 rok;

Pobierz Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2021 rok;

Pobierz Ogłoszenie o konkursie ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu na 2021 rok


Zawiadomienia i Ogłoszenia 2020 rok

Pobierz Oferta złożona w dn. 30.12.2020r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 30.12.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz Protokół z konsultacji projektu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2025;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2025;

Pobierz Projekt programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2025;

Pobierz II Aktualizację ogłoszenia o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2020;

Pobierz Protokół z konsultacji projektu współpracy z NGO na 2021 rok;

Pobierz W dniu 02.06.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów Jarzębinki”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.W dniu 02.06.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów Jarzębinki”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, można zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz Zarządzenie Wójta Gminny w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Puszcza Mariańska poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów;

Pobierz Za rządzenie Wójta Gminny w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku;

Pobierz Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Pobierz Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

Zawiadomienia i Ogłoszenia 2019 rok

Pobierz 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pt. "Półkolonie z Salosem"
 

W dniu 16.01.2020r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

  Pobierz   ofertę SALOS

Pobierz Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2020 

Pobierz  Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. przejęcia działek pod rozbudowę drogi wojewódzkiej;

Pobierz Za rządzenie Wójta Gminny w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Pobierz II Aktualizację o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2019;

Wójt Gminy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puszcza Mariańska oraz na stronie internetowej www. puszcza-marianska.pl znajduje się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Puszcza Mariańska.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 22 tel. 46 831 81 69 wew. 16,


Pobierz   Ogłoszenie
 
W dniu 21.10.2019 r. wpłynęła do tut. Urzędu o ferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „SALOS KIDS”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz ofertę SL Salos

Pobierz Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
W dniu 21.10.2019 r. wpłyneła do tut. Urzedu
o ferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „SALOS KIDS”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.
 
Pobierz
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6/2019 o zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów;

Pobierz   Zawiadomienie o o wydaniu decyzji 6/2019 o zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów;

Pobierz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów;

Pobierz Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów;
 
Pobierz
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Sucha;


Pobierz Informację dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska o możliwości wziecia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy;

Informujemy, iż na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęły do urzędu 2 oferty.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl;

Pobierz Ofertę Stowarzyszenia Seniorów Jarzębinki z Puszczy Mariańskiej;
Pobierz Ofertę Stowarzyszenia Seniorów Promyk z Bartnik;  

Pobierz Zarządzenie Wójta Gminny w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Pobierz Obwieszczenie w spr. wydania pozwolenia wodnoparowego na rozbiórkę mostu na rzece Sucha w miejscowości Waleriany;

Pobierz I Aktualizację o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2019;

 

 

 

W dniu 21.01.2019r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Pobierz Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego;
 
Pobierz Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2019;

Zawiadomienia i Ogłoszenia 2018 rok
 
Pobierz Ogłoszenie o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;

Pobierz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej we wsi Nowa Huta;

 
Pobierz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej we wsi Budy Wolskie;

Pobierz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Łajszczew;
 
W dniu 20.09.2018r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechniani kultury fizycznej” pt. „SALOS KIDS”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.
Pobierz Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego;

Pobierz Aktualizację o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2018;


Pobierz Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2018;


Zawiadomienia i Ogłoszenia 2017 rok

Pobierz 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2017;

Pobierz  I nformację o umieszczonych ogłoszeniach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych;

Pobierz Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych;

Pobie rz  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

Pobierz   Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2017;
Pobierz   Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2017;

2016 r.
Pobierz  Ogłoszenie o przetargu ustnym na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres 3 lat;

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów , Huta Partacka.

Pobierz  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o nr ewid. 38, 39, 40 i 41;

Pobierz Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
Załącznik Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Pobierz Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty oraz Puszcza Mariańska

Pobierz  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 193 we wsi Żukówi działki nr ewid. 2 we wsi Górki

Pobierz  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej we wsi Bartniki;

Pobierz Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy wraz z terminarzem wyborów

Pobierz  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na  "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Radziwiłłów na działce ew. 232 w miejscowości Budy Zaklasztorne gmina Puszcza Mariańska"

 

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu na utwardzenie działek przy zespole szkół w Bartnikach

 

 

 

 

Pobierz   Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wgladu mpzp obejmującego fragment miejsowości Nowa Huta, dz. nr ewid. 165

 

Pobierz Informację dotyczącą obowiązku meldunkowego

 

Ob.614.1.2013                                                                                   Puszcza Mariańska, 07.01.2013r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo                   w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna,                  piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została w budżecie kwota w wysokości    67 500 zł, w tym: a/piłka nożna – 50 000zł; b/ piłka siatkowa – 3 000zł; c/ tenis stołowy – 5 000 zł; d/ judo – 5 000 zł; e/szachy – 4 500 zł. W roku 2012 na tego rodzaju zadania wydatkowano                    z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 67 500 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady   przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na w/w zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, będą przyznawane w formie dotacji poprzez powierzenie wykonania zadania.

- Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert               i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

-   Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego                                w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku                                   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste   odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

  - Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

·          wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:

a/ zadania realizowane w 2013 roku;

b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie         do dnia 29.01.2013r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.01.2013r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

·          zadanie może realizować organizacja pozarządowa posiadająca swoją siedzibę na terenie gminy Puszcza Mariańska i działająca na rzecz mieszkańców tej gminy;

·          ocena formalna i merytoryczna oferty;

·          możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;

·          koszty realizacji zadania;

·          wiarygodność finansowa;

·          możliwość kontynuacji przedsięwzięcia;

·          ocena dotychczasowej współpracy.

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 

 

 

GKRPA 8141.52.2012                                               Puszcza Mariańska 29.11.2012 r.

 

 

 

Ogłoszenie

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

            Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia       1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

         Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza:

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2013”.

 

W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugpuszcza-marianska.bip.org.pl   oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 7.

 

Wnioski, uwagi i opinie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013” należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska   (pokój nr 8) w dniach od 10 grudnia 2012 r. do 17 grudnia 2012 r.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Wioleta Malowaniec – Sekretarz Gminy, pok. Nr 7, tel. 46/8318151, 8318169.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 

                                                                                  /-/ Michał Staniak

 

 

 

Ob.614.16.2012                                                                     

       Informacja

         WÓJT GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA informuje, że na grudniową   sesję Rady Gminy   w Puszczy Mariańskiej zostanie wniesiony projekt uchwały w sprawie

podziału gminy Puszcza Mariańska na obwody głosowania.

Przedmiotowy projekt uchwały Wójt Gminy przedstawia w załączeniu z prośbą o wniesienie ewentualnych opinii i propozycji   mieszkańców gminy

do dnia 14 listopada   2012 r.

Opinie i propozycje można wnosić:

-   drogą pocztową : Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. S. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,

- pocztą elektroniczną:

  urzad@puszcza-marianska.pl lub sekretarz@puszcza-marianska.pl

- na piśmie do sekretariatu Urzędu Gminy (adres j.w.) – pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy zapozna się z wniesionymi opiniami i propozycjami, które wpłyną do Urzędu Gminy do dnia   14 listopada 2012 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacji na temat podziału gminy na nowe obwody głosowania udziela

p. Wioleta Malowaniec, Sekretarz Gminy 46 8318151, 512 153 875.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                           Michał Staniak

 

Puszcza Mariańska 29 listopada   2012 r.

 

Puszcza Mariańska, 11.10.2012r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza: konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczące „R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 ”. W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do „R ocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013   należy składać   w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 8) w dniach od 15.10.2012r. do 19.10.2012r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Aleksandra Wójcicka – inspektor   na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, Urząd Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 20, tel. (46)  831-81-51   lub   831-81-69   wew. 15.

 

 Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

Pobierz załącznik do ww. ogłoszenia - Roczny program współpracy na 2013 rok

Pobierz protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego w

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-14 15:21:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-23 09:12:00
  • Liczba odsłon: 9440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 914977]

przewiń do góry