KADENCJA 2018-2023


Skład komisji rolnictwa;1. Maciej Obłękowski - Przewodniczący Komisji
2. Maria Bobrowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Wiesław Pietras - członek
4. Zbigniew Brzezicki - członek
5. Agata Grzejszczak - członekKADENCJA 2014 - 2018

 

Skład Komisji Rolnictwa:

1. Jerzy Ładyński        - Przewodniczący

2. Maria Bobrowska     - zastępca Przewodniczącego

3. Wiktor Szymański    - członek

4. Zbigniew Brzezicki   - członek

5. Iwona Wach              - członek  

Pobierz  Nr II/5/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.12.2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

 

KADENCJA 2010 -2014

Skład osobowy Komisji Rolnictwa

 


1.   Jerzy Ładyński                        - Przewodniczący

2.   Andrzej Domaga                     - Zastępca Przewodniczącego

3.   Obłękowski Maciej                  - członek

4.    Guzik Jerzy                             - członek

5.   Maria Bobrowska                    - członek

6.   Popłoński Wiesław                  - członek

7.   Niewiadomska Grażyna            - członek

 

                                    

                                       U C H W A Ł A    Nr     II/4/2010

                                     Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

                                           z dnia   3   grudnia   2010 roku

 

 

w sprawie:   określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych stałych   Komisji   Rady Gminy w   Puszczy   Mariańskiej.

                

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

  § 1

Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

 

            I.    KOMISJA    BUDŻETOWO - GOSPODARCZA

             

            1.    Henryk Cebula                       - przewodniczący

       2.    Wanda Badełek                      - zastępca przewodniczącego

        3.     Maria Bobrowska                   - członek

4.       Andrzej Domagała                  - członek

5.       Henryka Gawart                      - członek

6.       Jerzy Ładyński                        - członek

7.       Leszek Słupski                        - członek

8.       Dorota Wójcicka                     - członek

9.       Wioletta Zabłocka                   - członek

10.      Bogusław Żyniewicz               - członek

 

II.                 KOMISJA   ROLNICTWA

 

1.    Jerzy Ładyński                          - przewodniczący

2.    Andrzej Domagała                 - zastępca przewodniczącego

3.    Maria Bobrowska                 - członek

4.    Jerzy Guzik                         - członek

5.    Grażyna Niewiadomska       - członek

6.    Maciej Obłękowski             -   członek

7.    Wiesław Popłoński             -   członek

 

 

      III.   KOMISJA   OŚWIATY   I   PORZĄDKU   PUBLICZNEGO

 

1.    Wioletta Zabłocka                   - przewodniczący

2.       Wanda Badełek                      - zastępca przewodniczącego

3.       Henryk Cebula                       - członek

4.       Jerzy Guzik                             - członek

5.       Maciej Obłękowski                 -   członek

6.       Leszek Słupski                         - członek

 

 

 

 

 

§ 2

1. Przedmiotem działania Komisji Budżetowo – Gospodarczej jest rozpatrywanie i opiniowanie   należących do właściwości Rady    Gminy spraw z zakresu:

  a)     kierunków rozwoju Gminy określonych w Strategii oraz planach         zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych;

b)   realizacji    inwestycji gminnych;

c)   nabywania i zbywania mienia komunalnego;

d)   promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi;

e)   budżetu;

f)   utrzymania i rozbudowy infrastruktury komunalnej

g)   utrzymania dróg;

h)   ochrony środowiska;

i)   gospodarki przestrzennej i budownictwo;

 

2. Przedmiotem działania   Komisji   Rolnictwa jest rozpatrywanie i opiniowanie należących do   właściwości Rady    Gminy spraw z zakresu:

a)    ochrony środowiska i przyrody   

b)    utrzymanie porządku w gminie

c)    utrzymanie urządzeń sanitarnych

d)    utrzymanie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

e)   zaopatrzenia w wodę, wodociągów i kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

f)     rolnictwa i leśnictwa;

g)     targowisk i lokalnego transportu   zbiorowego;

h)    gospodarki   wodnej;

i)    Zaopatrzenie w energię elektryczną

 

3.   Przedmiotem działania   Komisji   Oświaty i Porządku Publicznego jest rozpatrywanie i opiniowanie należących do właściwości Rady      Gminy spraw z zakresu:

a)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony    przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

b) funkcjonowanie   placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu;

c)   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

d)   ochrony zdrowia i edukacji publicznej;

  e) ochrony zabytków;

f)   pomocy   społecznej;

g)   przeciwdziałanie patologii   społecznej;

h)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

i) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie .

                                                                                             

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Gminy

 

                                                                                                              Zbigniew Brzezicki

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-07 11:53:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-05 12:39:58
  • Liczba odsłon: 1195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 914873]

przewiń do góry