OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

             Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr XXXXVII/283/2006 z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.12.2010r. do 21.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 16:00, w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.            

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2011r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Stosownie do przepisów art. 39 ust 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 21.02.2011r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art.41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2.      ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:urzad.@puszcza-marianska.pl

                                                                                                                     

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

                OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka w granicach administracyjnych

             Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.12.2010r. do 21.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 14:00, w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.                    

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2011r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Stosownie do przepisów art. 39 ust 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 21.02.2011r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art.41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2.      ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:urzad.@puszcza-marianska.pl

                                                                                                                     

                                                                                   Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

                   OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

             Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej nr XX/96/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.12.2010r. do 21.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej o godz. 16:00, w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.                     

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puszcza Mariańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2011r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Puszcza Mariańska.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1, w godz. pracy Urzędu Gminy (w pok. nr 9).

Stosownie do przepisów art. 39 ust 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 21.02.2011r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art.41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej lub pocztą na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2.      ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:urzad.@puszcza-marianska.pl

                                                                                                                     

                                                                                  Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                  mgr Michał Staniak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-10 14:18:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-28 09:56:43
  • Liczba odsłon: 751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 915054]

przewiń do góry